Loading...
2023 GFD 🏆 Awards

Gold Winner – The Outlets on the East Side of Tiande Lake | LEAP Design

Not Available…

Global Future Design Awards 2024: Entries Open! 
Take your work to the next level. Register Now… 

Gold 🏆 Winner
Global Future Design Awards 2023

The Outlets on the East Side of Tiande Lake
Commercial Architecture (Under Construction)

Firm
LEAP Design

Architect/Designer
LI Bo, LU Chaofan

Design Team
Chen Wei, Chen Keli, Yu Luping, Lai Zohong, He Juntao, Zhang Piaoyi, Fan Shiyi, Zhao Wei, Zhang Yuhan, Jiang Shengsheng, Qin Hang, Pan Shengfu, Zhang Zhigang, Gong Qinfang

Project Location
Jiangsu, China

Country
China

Photographer/Copyright
©LEAP Design

Social Media Handles
Facebook: N/A

YouTube: N/A
Instagram: N/A
Twitter: N/A

Website URL:
N/A