Loading...
2023 UDAD 🏆 Awards

Gold Winner – Shenzhen Central Mountain and Sea Park Ring — Futian District Park Urban Planning by Urban Planning & Design Institute of Shenzhen

Not Available…

Urban Design & Architecture Design Awards 2024: Entries Open! 
Take your work to the next level. Register Now… 

Gold 🏆 Winner
Urban Design & Architecture Design Awards 2023

Shenzhen Central Mountain and Sea Park Ring — Futian District Park Urban Planning
Urban Planning (Concept)

Firm
Urban Planning & Design Institute of Shenzhen

Architect/Designer
Weidong Huang, Guangyu Yu

Design Team
Xuewen Yin,Chunyan Zhao, Zenglin Zhao, Jiajun Song, Cheng Xing, Yongcai Lin, Haiyang Wang, Xuanhao Wang, Zhaonan Zheng

Location
Shenzhen, China

Country
China

Photographer/Copyright
©Urban Planning & Design Institute of Shenzhen